آتشخوار راهنمای سرویس و نگهداری سایدبوم فیات آلیس FP 40

سایدبوم آتشخوار

قبل از هرگونه تعمیرات یا سرویس بوم را به حالت افقی و روی زمین قرار دهید.

2-هر 50  ساعت لینکها و اتصالات ترمز و فرمان را گریسکاری کنید.

3-هر 50  ساعت لینکها و اتصالات بوم بالابر و وزنه های بالانس را گریسکاری کنید.

4-هر 50  ساعت میزان کشش تسمه ها و سالم بودن آنها را چک و در صورت نیاز کشش آنها را تنظیم کنید.

5-هر 100  ساعت روغن موتور را تعویض کنید. (  API CD  –  SAE   15W 40   )

6-هر 100 ساعت ترمزها را تنظیم کنید.

7-هر 100 ساعت سطح روغن ترمزها ـ کلاچهای فرمان ( فر کشن ها ) و دنده مخروطی

8-( دیفرانسیل ) را چک کنید .

9-هر 100  ساعت سطح روغن گرداننده نهایی ( فاینال درایو ) را چک کنید.

10-هر 100  ساعت اتصال تعویض دنده را گریسکاری کنید.

11-هر 100  ساعت روغن رولیکهای شنی ( زنجیر) را چک کنید.

12-هر 100  ساعت سطح روغن دنده های کاهنده وینچ ( گیربکس وینچ ) را چک کنید.

13-هر 200  ساعت فیلتر روغن موتور را تعویض کنید.

14-هر 300  ساعت میزان لقی شنی ها حرکت را چک و در صورت نیاز تنظیم کنید.

15-هر300  ساعت اتصالات و مفاصل کمرشکن های قرقره را گریسکاری کنید.

16-هر 300  ساعت تمام نقاط کابل ها را گریسکاری کنید.

17-هر 300  ساعت فیلترهای ثانویه ( اصلی ) گازوییل را تعویض کنید.

18-هر 500  ساعت فیلتر روغن سیستم هیدرولیک  و توربین  را تمیز کنید.

19-هر500  ساعت فیلتر روغن برگشت سیستم هیدرولیک فرکشن ها ( کلاچهای فرمان ) و ترمزها را تعویض کنید.

20-هر 500  ساعت فیلتر خط ورودی سیستم هیدرولیک فرکشن ها و ترمزها را تمیز کنید.

21-هر 500  ساعت فیلتر روغن برگشت سیستم هیدرولیک کار را تعویض کرده و سطح روغن سیستم را چک کنید.

22-هر1000  ساعت میزان لقی سوپاپهای دود و هوای موتور را  ( در حالتی که موتور سرد است ) چک و در صورت نیاز تنظیم کنید.

23-هر 1000  ساعت انژکتورها را از نظر صحیح بودن عملکرد و فشار تزریق چک کنید.

24-هر 1000  ساعت فیلتر هواکش موتور را تعویض کنید.

25-هر 1000  ساعت آب رادیاتور را تخلیه و آنرا تمیز کنید.

26-هر 1000  ساعت روغن سیستم هیدرولیک گیربکس و توربین  را تعویض و فیلتر آنرا تمیز کنید.

( ATF  A    )

27-هر 1000  ساعت چهار شاخه های میل گاردن محرک را گریسکاری کنید.

28-هر 1000  ساعت روغن ترمزها ـ فرکشن ها ( کلاچهای فرمان ) و دنده مخروطی دیفرانسیل را تعویض کنید. (  API  CD    – SAE 40   )

29- هر 1000  ساعت روغن محرک های نهایی ( فاینال درایو ) را تعویض کنید. ( API  GL5  )   ، (  SAE  90          ( SAE 140

30-هر 1000  ساعت محور نگهدارنده های خارجی شاسی زنجیر را در هر طرف گریسکاری کنید.

31-هر 2000  ساعت روغن گیربکس وینچ را تعویض کنید .

(روغن هیدرولیک( MIL – H – 24459  SAE 30

32-هر 2000  ساعت روغن سیستم هیدرولیک کار را تعویض کنید.

( روغن هیدرولیک   MIL – H – 24459   SAE  30 )

نوشتهٔ پیشین
بزرگ‌ترین ماشین حفاری Takraf Bagger 293
نوشتهٔ بعدی
خطرات احتمالی هنگام استفاده سایدبوم

فهرست