خطرات احتمالی هنگام استفاده سایدبوم

سایدبوم آتشخوار

حركت ناگهاني لوله به سمت كانال (محلي كه جوشكار در آنجا قرار گرفته بود) منجربه ضربه و
برخورد لوله با قفسه سينه و گردن كارگر جوشكار شده و نهايتا جوشكار بين لوله 56 اينچ
و باكت بيل مكانيكي گرفتار مي شود.

مشخصا عدم رعايت فاصله مناسب لوله ها تا Tie-in عدم رعايت موارد ايمني حين عمليات
كانال، انجام عمل ناايمن در حين جوشكاري استفاده از بيل مكانيكي جهت نگه داشتن نردبان .

حامل جوشكارو استفاده از نيروي بلدوزر جهت اعمال فشار به منظور فراهم نمودن شرايط

عدم استفاده از پروانه انجام كار جهت عملياتتوسط پيمانكار و مجري طرح . Tie-in –توسط پيمانكار و مجري طرح

عدم تهيه و ابلاغ دستورالعمل مدون براي انجام عمليات

عدم انجام بحث هاي ايمني در سر كارتوسط پيمانكار .

عدم انجام ارزيابي و كنترل ريسك، بازرسي و مميزي كافي در پروژه ها وعمليات پرخطر و نهايتاً اقدام
براي پيشگيري از وقوع شرايط و اعمال ناايمن.

غفلت نمودن از مسائل و موضوعات ايمني، به دليل تعجيل در انجام كار

استفاده ازافراد مجرب و با صلاحيت كه آگاهي كاملي از خطرات پروژه هاي خطوط لوله گاز در تمامي سطوح و فعاليتها

نظر در خصوص خطرات انجام كار از قبيل ماشين آلات روشهاي صحيح جوشكاري و ا نجام عمليات و غيره.

بازرسي و ارزيابي ريسك جهت شناسايي و ارزيابي وكنترل/حذف خطرات در پروژه ها

نوشتهٔ پیشین
آتشخوار راهنمای سرویس و نگهداری سایدبوم فیات آلیس FP 40
نوشتهٔ بعدی
موارد استفاده از سایدبوم

فهرست