موارد استفاده از سایدبوم

سایدبوم آتشخوار

این جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و

معمولا برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود.

با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از

استفاده های دیگری نمود.جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی

می باشند که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند:حمل و بارگیری لوله قرار دادن لوله در کانال

خطرات احتمالی هنگام استفاده سایدبوم:

به عنوان مثال حادثه ای که در یکی از پروژه های طرح خطوط :

حركت ناگهاني لوله به سمت كانال (محلي كه جوشكار در آنجا قرار گرفته بود) منجربه ضربه و

برخورد لوله با قفسه سينه و گردن كارگر جوشكار شده و نهايتا جوشكار بين لوله 56 اينچ

و باكت بيل مكانيكي گرفتار مي شود.

مشخصا عدم رعايت فاصله مناسب لوله ها تا Tie-in عدم رعايت موارد ايمني حين عمليات

كانال، انجام عمل ناايمن در حين جوشكاري استفاده از بيل مكانيكي جهت نگه داشتن نردبان .

حامل جوشكارو استفاده از نيروي بلدوزر جهت اعمال فشار به منظور فراهم نمودن شرايط

عدم استفاده از پروانه انجام كار جهت عمليات توسط پيمانكار و مجري طرح

نوشتهٔ پیشین
خطرات احتمالی هنگام استفاده سایدبوم

فهرست